Sauny na míru

Naša recenzia z nákupného portálu

Avatar Nicola H.
26.10.2023
4.504.504.504.504.50
Výhody:
Ochota, široká nabídka
Avatar Barbora H.
24.10.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Jsem spokojená s celkovým přístupem obchodu
Avatar Pavlína B.
22.10.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Obchod proběhl rychlostí blesku. Moc děkuji

Vážení zákazníci:

Tovar objednávate a kupujete u spoločnosti:

Saunaprojekt s.r.o.

sídlo spoločnosti:

Mařanova 523 46312 Liberec 23

IČO: 27337855 DIČ: CZ27337855

C 24915 vedená u registrového súdu v Ústí nad Labem

Ďalej len dodávateľ.

Všetky ceny, uvádzané u tovaru v internetovom obchode, sú ceny konečné, vrátane DPH21%.

Za tovar kupujúci uhradí sumu vrátane dopravy dobierkou alebo pri návšteve pobočky v hotovosti alebo platobnou kartou bez dopravného.

Tovar je dodávaný s pokladničným dokladom alebo faktúrou, ktorá je zabalená vo vnútri balíka.

Všetky objednávky sú záväzné.

Ak však kupujúci, vystavil objednávku omylom, je možné, aby našu spoločnosť informoval a objednávku radi stornujeme. Informácie od zákazníka by v tomto prípade mala prebehnúť najneskôr do 60tich minút od objednania tovaru. Najvyššie telefonicky na: 602106762

Tovar zasielame najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky.

Objednávky zasielame pomocou spoločnosti TOPTRANS alebo českou poštou po obdržaní objednávky.

Ak je tovar kupujúcemu evidentne odovzdávané v poškodenom obale a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, spíše zákazník s pracovníkom pošty, TOPTRANS protokol o chybách a tovaru len v prípade nepreberie. V prípade objednávky saunového ohrievača dôrazne odporúčame aby si zákazník pri prevzatí pred dopravcom, skontroloval stav vykurovacieho telesa. Na neskoršie reklamácie ohľadom stavu vykurovacieho telesa (škrabance, preliačiny) nebude od dodávateľa braný ohľad.

V prípade nepřebrání tovaru zákazníkom z iného dôvodu, než ak poškodenej zásielky, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu poštovného a balného v plnej výške.

 Obchodné podmienky

1. Zmluvné strany

Predávajúci a Kupujúci alebo kupujúci spotrebiteľ.

 2. Predmet kúpy

Predmetom kúpy je tovar predávajúceho, ktoré kupujúci objednal prostredníctvom el. obchodu.

 3. Cena tovaru

Cena predmetu kúpy zodpovedá cene uvedené na stránkach el. obchodu a kupujúcim bola akceptovaná zaslaním objednávky (u produktov účtujeme poštovné a balné podľa váhy tovaru) v prípade zaslania tovaru v rámci Českej republiky.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný uhradiť dobierku za tovar pri prevzatí tovaru. Náklady vzniknuté na opakovanú dopravu hradí kupujúci. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodin.

5. Dodacie podmienky, spôsob dodania

Objednaný tovar vám zašleme na dobierku, balné a poštovné je stanovené podľa platných predpisov. Dodacia lehota je obyčajne 48hodin od objednávky. Dopravu tovaru vykoná dopravná spoločnosť alebo predávajúci na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke. V prípade, že nie je možné túto dobu dodržať, predávajúci bezodkladne informuje o tejto skutočnosti kupujúceho.

6. Záručná lehota

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú lehotu podľa špecifikácií jednotlivých výrobkov od dátumu dodania. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku. Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovar Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov.

7. Vrátenie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ má nárok na bezdôvodné vrátenie nepoužitého a nepoškodeného tovaru do 14 dní od dátumu predaja.

8. Platnosť zmluvy, ukončenie zmluvy

Zmluva je platná dňom prijatia objednávky predávajúcim.

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru - nepoužitého a nepoškodeného tovaru. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu.

9. Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii e-mailom, či písomne

2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

Saunaprojekt s.r.o., Tř.Dr. Milady Horákové 340/120, 46006 Liberec 6

3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu

4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

vymedzenie pojmov

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúcim spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľom je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

10. Práva kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

(1) Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky bez nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
(2) Ak kupujúci spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý dodávateľ ponúka, vráti dodávateľ kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
(3) Dodávateľ uhradí kupujúcemu spotrebiteľovi náklady spojené s vrátením tovaru, ak neupozornil kupujúceho spotrebiteľa o povinnosti znášať tieto náklady v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g).
(4) Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, ak podnikateľ neoznámil spotrebiteľovi informácie podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. f).
Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a dodávateľ s plnením na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa začal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, uhradí podnikateľovi pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. Ak je dohodnutá cena neprimerane vysoká, uhradí kupujúci spotrebiteľ podnikateľmi pomernú časť ceny zodpovedajúcej trhovej hodnote poskytovaného plnenia.
Dodávateľ prevezme tovar od spotrebiteľa v jeho domácnosti na svoje náklady, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzatvorenej mimo priestor obvyklý pre podnikateľov podnikanie, tovar bol dodaný do domácnosti spotrebiteľa v čase uzavretia zmluvy a povaha tovaru ho neumožňuje odoslať poštou.

Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, nenesie žiadne náklady, ak ide o zmluvu
a) ktorej predmetom je poskytovanie služieb a podnikateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 1820 ods. 1 písm. d) a f), alebo ak podnikateľ začal s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, hoci kupujúci spotrebiteľ o to výslovne nežiadal, alebo
b) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a podnikateľ ho dodal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, hoci spotrebiteľ o to výslovne nežiadal, alebo nezobral výslovne na vedomie, že mu právo na odstúpenie od zmluvy zanikne, alebo podnikateľ neodovzdal spotrebiteľovi vyhotovenie zmluvy.
Kupujúci Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy
a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

10.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

11.Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorým je: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz